ارتباط با من

شما میتونین برای ارتباط با من از راه های زیر استفاده کنین:

  • ایمیل ، راهی موثر و نسبتا مطمئن. روزانه چک میکنم ایمیلا رو:

noorbala7418@gmail.com

  • تلگرام، این بیشتر از ایمیل چک میشه :))

t.me/maher7418

نوشته های فنی از مهدی